Geoportál Kraje Vysočina

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou životního prostředí2004

Životní prostředí 

Data popisující životní prostředí. Ornitologicky významné hnízdní lokality - body, Památné stromy Natura 2000 - Evropsky významné lokality, Ornitologicky významné hnízdní lokality - vymezení širší oblasti, Evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem, Zvláště chráněná území, Významné krajinné prvky (VKP) registrované, Přírodní parky a Chráněné krajinné oblasti.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

Environmentální vzdělávání

Mapová služba vyjadřuje výsledky monitoringu stavu environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) v Kraji Vysočina podle dotazníkového průzkumu provedeného v roce 2013 Stanicí Pavlov, o.p.s. v rámci zakázky Kraje Vysočina - Koordinace EVVO 2013. Konkrétně zobrazuje sídla ekocenter a místa využití jejich služeb, jak to vyplývá z výsledků dotazníkové kampaně, kterou byly osloveny některé školy a municipality v Kraji Vysočina. Mapová služba tedy nevyjadřuje úplný přehled všech poskytovatelů služeb EVVO v kraji, ale lokalizuje pouze ekocentra a místa spolupráce, jak je uvedli respondenti tohoto konkrétního průzkumu.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje Vysočina (dále je „PRVKÚK“) stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, možnosti financování nebo spolufinancování a ekonomickou průchodnost navržených technických řešení v tomto kraji včetně případného řešení vlastnických vztahů. PRVKÚK není příslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů a navržených technických řešení.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán (dPP) soustřeďuje na jednom místě dostupné informace související s ochranou před povodněmi a plánováním pro případ krizové povodňové situace. Propojuje textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy (HTML). Usnadňuje tak uživateli vyhledání a používání těchto informací co nejjednodušší formou s pomocí běžných webových prohlížečů (Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer).

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  


2004

Digitální báze vodohospodářských dat

Mapová kompozice obsahuje digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD). Jedná se o pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako tématické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000. Součástí kompozice jsou i polohopisné mapové služby z produkce ČÚZK.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina je jarní úklid okolí silnic na Vysočině. Akce probíhá v celém kraji a tradičně se do ní zapojují obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. Aktivita Čistá Vysočina probíhá v souvislosti s Mezinárodním dnem Země, kterým je 22.duben. 

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

Biochory a bioregiony

Biochora člení území bioregionu na menší jednotky, které mají heterogenní ráz a vyznačují se svérázným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

Lesní hospodářství 

Mapová služba zobrazuje honitby a kategorizace lesa.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat

 

  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz