Geoportál Kraje Vysočina

Životní prostředí

Mapové podklady s tematikou životního prostředí2004

Příroda a krajina

Data popisující přírodní a krajinné prvky na území Kraje Vysočina, jako např. ornitologicky významné hnízdní lokality, památné stromy, evropsky významné lokality, ornitologicky významné hnízdní lokality, evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní parky a další.

Zobrazit v mapě


2015

"Vysočinou za přírodou"

Cílem soutěže „Vysočinou za přírodou“ je doplnit pro veřejnost stávající informace o přírodě Vysočiny prostřednictvím mapy s příběhem (StoryMap), ve které budou představeny a propagovány i turisticky méně známé přírodní lokality. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE ODEVZDÁNÍ VÝSLEDKŮ

 


2004

Využití kompostu v oblastech ochrany vod

Mapová aplikace jako výstup projektu "Ochrana vod - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod". Cílem projektu je využít stávající technologický potenciál zařízení pro zpracování odpadů (kompostáren), který umožní naplnit jednak kapacity zařízení, ale i produkovat kvalitní výstup a vytvořit tak udržitelný systém – síť zařízení, která trvale zajistí naplnění POH kraje a zároveň vyprodukují kvalitní výstup uplatnitelný v zemědělské praxi. Finální koncovkou propojení technologií (bioplynové stanice, kompostárny, čistírny odpadních vod) mohou být kompostárny, které produkují stabilní organické hnojivo – kvalitní kompost. 

Zobrazit v mapě  |  Editace  |  Studie (PDF)


Krajský registr zařízení (dle zákona o odpadech)

Aplikace poskytuje aktuální regionální informace o oprávněných osobách k převzetí odpadů provozujících zařízení podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Informace do Registru zařízení vkládá přímo krajský úřad Kraje Vysočina. 

Zobrazit v mapě


2004

Lesní hospodářská mapa 

Mapová aplikace pro potřeby Odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Kraje Vysočina a je do ní vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


2015

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje Vysočina (dále je „PRVKÚK“) stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, možnosti financování nebo spolufinancování a ekonomickou průchodnost navržených technických řešení v tomto kraji včetně případného řešení vlastnických vztahů. PRVKÚK není příslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů a navržených technických řešení.

Zobrazit v mapě


2010

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán (dPP) soustřeďuje na jednom místě dostupné informace související s ochranou před povodněmi a plánováním pro případ krizové povodňové situace. Propojuje textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy (HTML). Usnadňuje tak uživateli vyhledání a používání těchto informací co nejjednodušší formou s pomocí běžných webových prohlížečů (Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer).

Zobrazit v mapě


2010

Plán pro zvládání sucha

Aplikace Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Kraje Vysočina.

Zobrazit v mapě


2004

Digitální báze vodohospodářských dat

Mapová kompozice obsahuje digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD). Jedná se o pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako tématické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000. Součástí kompozice jsou i polohopisné mapové služby z produkce ČÚZK.

Zobrazit v mapě


2010

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina je jarní úklid okolí silnic na Vysočině. Akce probíhá v celém kraji a tradičně se do ní zapojují obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. Aktivita Čistá Vysočina probíhá v souvislosti s Mezinárodním dnem Země, kterým je 22.duben. 

Zobrazit v mapě


2004

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Mapová aplikace zobrazující stav územního systému ekologické stability na území Kraje Vysočina.

 

Plán nadmístního ÚSES Kraje Vysočina - textová a tabulková část [PDF, 2,3 MB] (27.1.2017)

 

Zobrazit v mapě


  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz