Geoportál Kraje Vysočina

Územní plánování

Mapové podklady s tematikou územního plánování2015 Oprávněný investor

Mapová aplikace, prostřednictvím které Kraj Vysočina zveřejňuje informace o oprávněných investorech na jeho území. Povinnost zveřejňovat tyto údaje ukládá od 1.1.2018 § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Další informace na krajském webu: http://www.kr-vysocina.cz/seznam-opravnenych-investoru/ds-303777/p1=92616

Zobrazit v mapě


2015 Územně plánovací dokumentace

Přehled čerpání dotací (poskytovaných Krajem Vysočina) na zpracování územně plánovácí dokumentace jeho obcemiDalší informace na krajském webu: http://www.kr-vysocina.cz/zasady-zastupitelstva-kraje-vysocina-c-08-17/d-4079655/p1=63019

Zobrazit v mapě


2015 ZÚR - Plochy a koridory

Mapová služba obsahuje plochy a koridory zpřesněné z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a vymezené plochy a koridory nadmístního významu dopravní a technické infrastruktury, včetně územního systému ekologické stability.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR - Krajinné typy

Mapová služba obsahuje vymezené oblasti se shodným krajinným typem a oblasti krajinného rázu.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR - Rozvojové oblasti a osy

Mapová služba obsahuje rozvojové oblasti a osy republikového významu zpřesněné z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a dále rozvojové oblasti a osy krajského významu vymezené zásadami územního rozvoje a taktéž specifické oblasti krajského významu. Součástí jsou i kategorie center osídlení.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR - Územní studie

Mapová služba obsahuje plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR - Veřejně prospěšné stavby a opatření

Mapová služba obsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, včetně územního systému ekologické stability, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR INSPIRE - využití území

Data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje kraje Vysočina - prostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR) - údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚR - podmínky pro přístup a užití - bez omezení - omezení veřejného přístupu - bez omezení.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

ÚPD (podle metodiky MINIS)

Mapová služba publikující data ÚPD pro Kraj Vysočina.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

ÚAP - Záměry

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Záměry.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

ÚAP - Problémy

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Problémy.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

ÚAP - Limity

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Limity.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

ÚAP - Hodnoty

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Hodnoty.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat

  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz