Geoportál Kraje Vysočina

Územní plánování

Mapové podklady s tematikou územního plánování2015 Oprávněný investor (dočasně nedostupné)

Mapová aplikace, prostřednictvím které Kraj Vysočina zveřejňuje informace o oprávněných investorech na jeho území. Povinnost zveřejňovat tyto údaje ukládá od 1.1.2018 § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Další informace na krajském webu: http://www.kr-vysocina.cz/seznam-opravnenych-investoru/ds-303777/p1=92616

Zobrazit v mapě


2015 Územně plánovací dokumentace

Přehled čerpání dotací (poskytovaných Krajem Vysočina) na zpracování územně plánovácí dokumentace jeho obcemiDalší informace na krajském webu: http://www.kr-vysocina.cz/zasady-zastupitelstva-kraje-vysocina-c-08-17/d-4079655/p1=63019

Zobrazit v mapě


2015 ZÚR - Plochy a koridory

Mapová služba obsahuje plochy a koridory zpřesněné z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a vymezené plochy a koridory nadmístního významu dopravní a technické infrastruktury, včetně územního systému ekologické stability.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR - Krajinné typy

Mapová služba obsahuje vymezené oblasti se shodným krajinným typem a oblasti krajinného rázu.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR - Rozvojové oblasti a osy

Mapová služba obsahuje rozvojové oblasti a osy republikového významu zpřesněné z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a dále rozvojové oblasti a osy krajského významu vymezené zásadami územního rozvoje a taktéž specifické oblasti krajského významu. Součástí jsou i kategorie center osídlení.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR - Územní studie

Mapová služba obsahuje plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR - Veřejně prospěšné stavby a opatření

Mapová služba obsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, včetně územního systému ekologické stability, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ZÚR INSPIRE - využití území

Data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje kraje Vysočina - prostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR) - údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚR - podmínky pro přístup a užití - bez omezení - omezení veřejného přístupu - bez omezení.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

ÚPD (podle metodiky MINIS)

Mapová služba publikující data ÚPD pro Kraj Vysočina.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2015 ÚKM (účelová katastrální mapa)

Mapová služba publikující data ÚKM.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

ÚAP - Záměry

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Záměry.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

ÚAP - Problémy

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Problémy.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

ÚAP - Limity

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Limity.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2004

ÚAP - Hodnoty

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Hodnoty.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)  |  Připojení dat


2010

ÚAP ORP - Zemědělský půdní a lesní fond

Obsahuje následující jevy: lesy dle kategorií, vzdálenost 50 m od okraje lesa, bonitovaná půdně ekologická jednotka, investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, podíly druhů pozemků a KES po katastrech, podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích, podíly druhů pozemků a KES po katastrech, stupeň přirozenosti lesních porostů, hranice přírodních lesních oblastí.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2004

ÚAP ORP - Vodní hospodářství

Obsahuje vrstvy z oblasti vodního režimu a to jevy A044 až A054 (například vodní zdroje povrchových a podzemních vod, CHOPAV, zranitelné oblasti, vodní útvary, vodní nádrže, záplavová území a jejich aktivní zóny, objekty/zařízení protipovodňové ochrany a další) a dále obsahuje jevy A067-A070 (technologické objekty zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod a síť vodovodní a kanalizačních stok).

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2010

ÚAP ORP - Urbanismus

Služba obsahuje vrstvy A001- A004, A017, A018 a A020, A113, A117 a B006, konkrétně jde o tyto jevy: zastavěná území, brownfields, zastavitelné plochy v území, významné stavby a vyhlídkové body, oblasti a místa krajinného rázu, rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti, atd.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2004

ÚAP ORP - Telekomunikace

Služba obsahuje vrstvy A081 – A082, konkrétně jde o tyto jevy: komunikační zařízení včetně ochranného pásma; komunikační vedení s ochranným pásmem; radiové směrové spoje a jejich ochranná pásma.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)


2010

ÚAP ORP - Různé

Služba obsahuje vrstvy, které nelze zařadit do předefinovaných kategorií, jde například o veřejně prospěšné zájmy z územních plánů, ze Zásad územního rozvoje, záměry územních plánů technické a dopravní infrastruktury a jejich ochranná pásma.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2004

ÚAP ORP - Rekreace

Služba obsahuje vrstvy A106, popřípadě další informace uvedené pod souhrnným jevem A119, jde o tyto jevy: cyklostezky, cyklotrasy, turistické trasy a lyžařské trasy.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2004

ÚAP ORP - Ochrana přírody a krajiny

Služba obsahuje vrstvy A021 – A023 a A026 – A032, A034 – A036 a B033, konkrétně jde o tyto jevy: územní systém ekologické stability včetně ochranného pásma národního biokoridoru, významné krajinné prvky registrované či ze zákona, chráněné krajinné oblasti včetně zonace, národní přírodní rezervace a památky, přírodní rezervace a památky, přírodní parky, památné stromy, lokality NATURA 2000 – evropsky významné lokality a ptačí oblasti, lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem a hranice biochor.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)


2010

ÚAP ORP - Kulturní a krajinné památky

Služba obsahuje vrstvy A005 – A016 a A019, jde především o tyto jevy: památky UNESCO, nemovité národní kulturní památky, kulturní památky, památkové rezervace a zóny, památkově chráněná území, místa významné události a území s archeologickými nálezy.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2004

ÚAP ORP - Odpadové hospodářství

Služba obsahuje vrstvy A084 – A087, jde o tyto jevy: skládky odpadů včetně ochranných pásem, spalovny odpadů, zařízení na odstraňování odpadu a objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s nebezpečnými látkami.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2004

ÚAP ORP - Krize

Služba obsahuje vrstvy A107, A109 – A112, konkrétně jde o tyto jevy: objekty důležité pro obranu státu, zóny havarijního plánování, objekty civilní a požární ochrany (sklady CO, úkryty CO) a objekty Policie ČR.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML)


2010

ÚAP ORP - Technická infrastruktura

Obsahuje vrstvy z oblasti elektrické energie a to jevy A071 – A073 (například výrobna elektřiny; elektrické stanice; nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy), zásobování plynem A074 – A075 (vedení plynovodu včetně technologických objektů a bezpečnostního a ochranného pásma), produktovody, ropovody a teplovody s objekty zásobování teplem A077 – A080

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2004

ÚAP ORP - Horninové prostředí a geologie

Obsahuje vrstvy A057 – A064 a A066, konkrétně jde o tyto jevy: dobývací prostory, chráněná ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území, stará důlní díla, staré zátěže území a odkaliště a haldy.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


2010

ÚAP ORP - Dopravní infrastruktura

Obsahuje vrstvy silniční dopravy, železniční dopravy, letecké dopravy, cyklistické dopravy a další a to jevy A088 až A103 (například dálnice včetně ochranného pásma; silnice I, II a III třídy včetně ochranného pásma; místní a účelové komunikace; železniční dráhy celostátní a regionální; koridor vysokorychlostní trati; lanové dráhy; trolejbusové dráhy letiště s ochranným pásmem a letecké stavby).

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Metadata (XML) 


 

  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz