Geoportál Kraje Vysočina

Ostatní mapy

Ostatní mapové podklady2015

T-WIST aplikace 

Aplikace zajišťuje zaměstnancům krajského úřadu přístup k údajům z katastru nemovitostí, územního plánování, nemovitému majetku  či výdej dat. Je vyžadován oprávněný přístup.

Vstup do aplikace


2015

COVID‑19: Přehled aktuální situace v Kraji Vysočina 

Mapová aplikace (NEPODPORUJE Internet Explorer), zobrazující aktuální data nákazy COVID-19. Datová sada zahrnuje komplexní přehled základních epidemiologických parametrů na geografických úrovních obcí s rozšířenou působností a okresů a vybraná data na úrovni obcí. Zdroj dat: Centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit


2015

Nahlížení do katastru nemovitostí

Mapová aplikace, umožňující nahlížení do katastru nemovotostí na území Kraje Vysočina.

Celý kraj  |  Kamenice  |  Velký Beranov  |  Vysoké Studnice


Majetek Kraje Vysočina

Aplikace zobrazující majetek Kraje Vysočina (dle údajů z katastru nemovitostí - ČÚZK). 

Zobrazit v mapě


2015

GIS soutěž Kraje Vysočina

Cílem soutěže je Přiblížit a zatraktivnit středoškolákům a středoškolačkám problematiku tvorby map, kartografie, geografie a obecně dat v prostoru. Soutěž je pořádána vždy v únoru daného roku.

Promo video úvodního ročníku | Ročník 2021 | Ročník 2022


Volné kapacity pro děti/žáky z Ukrajiny

Přehled volných kapacit na Vysočině. Data pochází z MŠMT.  

Zobrazit v mapě


Investice na majetku kraje podle území

Infografika popisující investice Kraje Vysočina v obcích.  

Zobrazit grafiku


Žádost o vyjádření k existenci sítí (e-UtilityReport)

Tato služba umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Podání žádosti


Optické sítě (Metropolitky)

Optické telekomunikační vedení Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky.

Zobrazit v mapě  |  Sítě v majetku kraje


2015

Sociální zařízení

Mapová sociálních zařízení v Kraji Vysočina s rozlišením druhu zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, stacionáře, chráněná bydlení a další), zřizovatele (Kraj Vysočina, obec, ostatní) a kontaktními údaji.  

Zobrazit v mapě


2015

Příspěvkové organizace

Mapová služba publikuje majetek příspěvkových organizaci Kraje Vysočina. Zdrojem dat je evidence majetku REN.

Zobrazit v mapě


2015

Dobrovolnická pomoc v Kraji Vysočina

Mapová aplikace zobrazující zapojení dobrovolníků v sociální oblasti na Vysočině. Jde především o dobrovolnická centra, stacionáře, domovy pro seniory, hospice a integrační centra. Seznam je průběžně aktualizován a doplňován.

Zobrazit v mapě


2015

Přehled zásahů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

Mapová aplikace zobrazující informace o zásazích Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. K dispozici jsou i historické záznamy.

Zobrazit v mapě


Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém - obsahuje vrstvy popisující výjezdová stanoviště a obvody ZZS, PČR a HZS, dále fotovoltaické elektrárny a specifické vrstvy krizového řízení. Slouží pro koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Zobrazit v mapě


 

Přezkum obcí 

Mapová aplikace k organizaci přezkumu hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pro potřeby Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě  |  Editace

Mapa příkladů dobré praxe

Mapa zobrazující příklady dobré praxe na území čtyř regionů – Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Spolkové země Dolní Rakousko. V mapě jsou vyznačena místa realizace zdařilých projektů, které stojí za to představit širší veřejnosti. Mapa má zároveň sloužit i jako inspirace k realizaci obdobných aktivit či pro vyhledání partnerů pro možnou spolupráci. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření – Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost.

Zobrazit v mapě

 
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz