Geoportál Kraje Vysočina

Ostatní mapy

Ostatní mapové podkladyOptické sítě (Metropolitky)

Optické telekomunikační vedení Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


Žádost o vyjádření k existenci sítí (e-UtilityReport)

Tato služba umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Podání žádosti


2015

Příspěvkové organizace

Mapová služba publikuje majetek příspěvkových organizaci Kraje Vysočina. Zdrojem dat je evidence majetku REN.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém - obsahuje vrstvy popisující výjezdová stanoviště a obvody ZZS, PČR a HZS, dále fotovoltaické elektrárny a specifické vrstvy krizového řízení. Slouží pro koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Připojení dat


Partnerské školy

Mapa znázorňuje seznam středních škol a jejich partnerských základních škol, zapojených do projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl zaměřený na modernizaci a zvýšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na středních a základních školách v Kraji Vysočina a jeho cílem bylo zvýšit  klíčové kompetence žáků a podnítit zájem o studium těchto oborů. V současné době probíhá udržitelnost projektu.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


 

  
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz