Geoportál Kraje Vysočina

Ostatní mapy

Ostatní mapové podklady2015

Nahlížení do katastru nemovitostí (dočasně nedostupné)

Mapová aplikace, umožňující nahlížení do katastru nemovotostí na území Kraje Vysočina.

Zobrazit v mapě


Majetek Kraje Vysočina (dočasně nedostupné)

Aplikace zobrazující majetek Kraje Vysočina (dle údajů z katastru nemovitostí - ČÚZK). 

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


Žádost o vyjádření k existenci sítí (e-UtilityReport)

Tato služba umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Podání žádosti


Výměnný formát Digitální technické mapy (VF DTM)

Informace o postupu prací na tvorbě návrhu výměnného formátu XML DTM DMVS. Cílem zavedení Výměnného Formátu XML je zajištění jednotného a plnohodnotného formátu pro předávání dat v rámci projektu Digitální Mapy Veřejné Správy (v první fázi zaměřené na předávání dat Digitální Technické Mapy) s možností jeho využití ze strany ostatních krajů, partnerů DMVS a dalších subjektů Veřejné Správy.

WWW stránky projektu


Optické sítě (Metropolitky)

Optické telekomunikační vedení Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


2015

Příspěvkové organizace

Mapová služba publikuje majetek příspěvkových organizaci Kraje Vysočina. Zdrojem dat je evidence majetku REN.

Zobrazit v mapě  |  Připojení dat


2015

Přehled zásahů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

Mapová aplikace zobrazující informace o zásazích Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. K dispozici jsou i historické záznamy.

Zobrazit v mapě


Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém - obsahuje vrstvy popisující výjezdová stanoviště a obvody ZZS, PČR a HZS, dále fotovoltaické elektrárny a specifické vrstvy krizového řízení. Slouží pro koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Zobrazit v mapě  |  Základní metadata  |  Připojení dat


Přezkum obcí 

Mapová aplikace k organizaci přezkumu hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pro potřeby Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Mapa příkladů dobré praxe

Mapa zobrazující příklady dobré praxe na území čtyř regionů – Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Spolkové země Dolní Rakousko. V mapě jsou vyznačena místa realizace zdařilých projektů, které stojí za to představit širší veřejnosti. Mapa má zároveň sloužit i jako inspirace k realizaci obdobných aktivit či pro vyhledání partnerů pro možnou spolupráci. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření – Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost.

Zobrazit v mapě

 
 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz