Geoportál Kraje Vysočina

Doprava

Mapové podklady s dopravní tematikou Dopravní informace

Aplikace dopravní informace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zobrazuje aktuální údálosti v dopravě nejen na území Kraje Vysočina.

Zobrazit v mapě


Údržba komunikací KSUSV

Údržba komunikací KSUSV 

 

Aplikace slouží krajským dispečerům Krajské správy a údržby komunikací Vysočiny (KSUSV) sledovat aktuální polohu vozidel (nejen) zimní údržby a tak zajistit bezpečnou sjízdnost pozemních komunikací při nepříznivých klimatických podmínkách. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Údržba komunikací KSUSV

Pasport stromů KSUSV

 

Aplikace slouží Krajské správě a údržbě silnic k evidenci stromů podel komunikací a k tomu přidruženým agendám. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Evidence billboardů

Evidence billboardů 

Nástroj pro využití v rámci Krajského úřad, který usnadňuje zaměstnancům Odboru dopravy a silničního hospodářství správu existujících billboardů na silnicích I. třídy. Ty je třeba dle platné legislativy odstranit. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Evidence billboardů

Trasy dopravy 

Aplikace pro účel správu vedení tras Veřejné dopravy Kraje Vysočina. V mapě je znázorněné vedení jednotlivých spojů veřejné linkové dopravy a vyznačené  zastávky pro veřejnou linkovou dopravu. Dotazem na jednotlivé spoje a zastávky je možno zjistit více podrobných informací, znázornění v mapě a pomoci přímého odkazu vyhledávat další podrobnosti v IDOS jízdní řády. Jde o interní aplikaci Odboru dopravy, je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Evidence zastávek (Krajský úřad)  

Mapová aplikace sloužící zaměstnancům Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu k evidenci zastávek na území kraje. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Evidence zastávek (KSÚSV) 

Mapová aplikace sloužící zaměstnancům Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) k evidenci zastávek na území kraje. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Veřejná doprava Vysočiny (VDV) - navrhované linky

Aplikace schéma dopravních linek, pro potřeby Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu. 

Zobrazit v mapě


Schéma linek 

Aplikace schéma dopravních linek, pro potřeby Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


Dojížďka žáků do škol

Prostorová analýza dojížďky žáků z obcí ČR do školských zařízení na území Kraje Vysočina. Data pochází z dotazníkového šetření na školách (které probíhá vždy na začátku školního roku) a jsou orientačního charakteru.

Zobrazit v mapě


2004

Mapový klient Krajské správy a údržby silnic Vysočina 

Mapová aplikace pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočina. Je vyžadován oprávněný přístup.

Zobrazit v mapě


2010

Nepotřebné pozemky kraje

Analýza krajských pozemků s ohledem na jejich další využití a potřeby řešení majetkoprávní zátěže, především v případě komunikací 2. a 3. třídy. Využívá data z katastru nemovitostí a ZABAGED.

Zobrazit v mapě


2010

Majetkoprávní analýza silnic

Aplikace slouží k zobrazení majetkoprávních vztahů pod komunikacemi 2. a 3. třídy v Kraji Vysočina. Využívá data z katastru nemovitostí a uzlového lokalizačního systému (ULS) Ředitelství silnic a dálnic.

Zobrazit v mapě


2010

Majetek kraje - silnice

Investiční mapa - silnice. Mapa zobrazuje přehled nákladů, které kraj vynakládá ze svých prostředků na opravy a technické zhodnocení silnic. Součástí kompozice je položkový přehled jednotlivých akcí.

Zobrazit v mapě 
 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, PSČ 586 01  |  Oddělení správy GIS  |  gis@kr-vysocina.cz